Ordförande / kassör

Niklas Mattsson

Niklas.Mattsson@Iggesund.com

0650-28928

 

Kassör/styrelseledamot

Hanna Nygårds

Studieorganisatör/vise ordförande

Erik Viklund

Erik.Viklund@Iggesund.com

 

073-9308970

0650-28949

 

Styrelseledamot

Erica Lundqvist

Erica.Lundqvist@Iggesund.com

 

0650-28948

 

 

Styrelseledamot / vise kassör

Tomas Forslin

Tomas.Forslin@Iggesund.com

 

0650-28949

 

Ledamotersättare

 

Christian Krantz

Jennie Gällstedt

Marcus Brolin

Utdrag ur Pappers stadgar § 18 Mom 3 :

Styrelsen leder i enlighet med stadgarna avdelningens verksamhet

och verkställer de beslut som fattas på avdelningsmötet

samt utför uppdrag som beslutats av förbundsstyrelsen.

 

Styrelsen ska upprätta arbetsordning och sinsemellan

fördela styrelsens uppgifter. När samordnande huvudskyddsombud inte ingår i styrelsen ska denne kallas till styrelsens sammanträden och ha yttrande- och förslagsrätt.

 

Styrelsen ska efter valet vid årsmötet inom sig välja sekreterare, vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör.

 

Avdelningsstyrelsen är beslutsför om minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande vid sammanträde. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

 

Ordföranden leder förhandlingarna på styrelsens och

avdelningens möten, tillser att beslut inte fattas i strid med stadgarna och utövar den dagliga ledningen av verksamheten.

 

Sekreteraren för protokoll vid avdelningens och styrelsens sammanträden.

 

Kassören handhar den ekonomiska förvaltningen och

räkenskaperna i enlighet med mom 4.

 

Styrelsen ska till årsmötet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över avdelningens verksamhet under föregående kalenderår. Denna ska uppta resultaträkning samt in- och utgående balansräkningar.

 

Huvudskyddsombud, Adjungerad /ledamotersättare

Margaretha Hamrin

Margareta.Hamrin@Iggesund.com

 

0650-28911

 

Pappers avdelning 14 - Industriområdet 820 72 Strömsbruk - E-post: pappers.strom@iggesund.com - Telefon: 0650-28928

Copyright ® 2011 www.pappers14.se